Dopravně provozní řád

Aktuální znění dopravně-provozního řádu areálu TOMA Otrokovice
1. Základní ustanovení
 1. Dopravně-provozní řád (dále jen DPŘ) slouží k zajištění bezpečného provozu dopravních prostředků a pohybu osob po komunikacích, které jsou ve vlastnictví TOMA, a.s. a jsou situovány v uzavřeném Průmyslovém areálu TOMA (dále jen areál).
 2. Ustanovení DPŘ jsou závazná pro všechny subjekty, které se pohybují v areálu.
 3. DPŘ platí pro dopravní a manipulační prostředky motorové i nemotorové a všechna zařízení sloužící k dopravě materiálu a osob.
 4. Povinnost dodržování DPŘ je uživatelům komunikací v areálu stanovena ve „smlouvách o právu vjezdu vozidel“ příslušným ustanovením těchto smluv. DPŘ je na vývěskách s plánem areálu u obou vjezdů a na webu www.tomavjezdy.cz . Povinnost řídit se jeho ustanoveními platí pro všechny uživatele komunikací v průmyslovém areálu TOMA.
2. Organizace dopravy
 1. Účastníci provozu na komunikacích v areálu, kteří používají silniční vozidla, multikáry, motocykly, traktory, motorové vozíky, jízdní kola apod. jakož i chodci jsou povinni při provozu se řídit zákonem 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou 294/2015 Sb., ČSN 26 8805 o provozu manipulačních vozíků, tímto DPŘ a dalšími příslušnými předpisy.
 2. Nejvyšší dovolená rychlost na komunikacích:
  • silničních vozidel (osobní a nákladní automobily, traktory a multikáry) – 30 km/h
  • motorových vozíků se spalovacím motorem – 15 km/h
  • motorových vozíků akumulátorových – 10 km/h
  • v uzavřených prostorách a provozech (objektové komunikace) – 4 km/h
 3. Kolejová doprava má přednost před všemi dalšími druhy doprav a chodci.
 4. Vozidla přijíždějící na křižovatku zprava mají přednost, pokud není určeno dopravními značkami jinak.
 5. Motorová vozidla mohou jezdit pouze po vozovkách se zpevněným povrchem.
 6. V areálu je zakázáno kouřit, a to i ve všech dopravních prostředcích.
 7. Pokud dojde k vytvoření překážky trvalého charakteru nebo poškození zařízení vlečky, jsou osoby, které takovou skutečnost způsobily, povinny ohlásit to společnosti TOMA, a.s. – tel. 57766 2032.
 8. Účastníci provozu na komunikacích v areálu jsou povinni chovat se tak, aby byl zajištěn trvalý příjezd a přístup ke všem objektům, podzemním i nadzemním hydrantům a dalším věcným prostředkům požární ochrany v areálu.
 9. Účastníci provozu na komunikacích v areálu odpovídají za technický stav, bezpečný provoz dopravních prostředků a zabezpečují provoz podle platných předpisů a odpovídají za to, že dopravní prostředek řídí a obsluhují jen osoby oprávněné, duševně a tělesně způsobilé, mající u sebe příslušné oprávnění.
 10. V areálu lze přepravovat pouze bezpečně uložené náklady.
 11. Prostor vjezdu a výjezdu z Průmyslového areálu TOMA je monitorován kamerovým systémem za účelem dohledu plynulého provozu, dodržování stanovených pravidel a zajištění ochrany instalovaných zařízení.
 12. Při přepravě nebezpečných chemických látek a přípravků jsou účastníci provozu na komunikacích v areálu povinni dodržovat zejména ustanovení zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách ve znění pozdějších předpisů , zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 64/1987 Sb. o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
3. Vjezdy do areálu a výjezdy z areálu
 1. Vjezdy do areálu a výjezdy z něj jsou povoleny nepřetržitě po dvou komunikacích (ze tř. Tomáše Bati a ze silnice I/55 Tlumačov-Otrokovice). Na obou komunikacích je v místech vjezdů do areálu nainstalován automatický vjezdový systém – závory s terminály a světelnou signalizací (semafory).
 2. Využívání komunikací uvnitř Průmyslového areálu TOMA je zpoplatněno. Úhrada se uskutečňuje buď na základě „Smlouvy o právu vjezdu vozidel“ nebo jednorázově v hotovosti v automatické pokladně u výjezdu z areálu.
 3. Obdržená úplata je využívána k investicím do vozovek, k jejich opravám, údržbě a odklízení sněhu. Dále k investicím, opravám a zajištění osvětlení vozovek, k úhradě stočného z plochy komunikací a daně z nemovitostí.
 4. Při platbě v pokladně obdrží řidič daňový doklad na vyžádání. Sazby pro jednorázový vjezd vozidel činí: 
  Typ vozidla Cena (vč. 21% DPH)
  Vozidla osobní do výšky 2,35 m 30,00 Kč
  Vozidla do výšky 3.30 m 57,00 Kč
  Vozidla s výškou nad 3.30 m 140,00 Kč
 5. Výjezd z areálu do 10 minut od vjezdu je zdarma pouze pro uživatele kreditních vjezdových karet.
 6. Do areálu některou z bran řidiči motorových vozidel vjíždí po přiložení „Karty pro vjezd do Průmyslového areálu TOMA“ (dále jen vjezdové karty) ke snímači na příjezdovém terminálu nebo po odebrání vjezdového lístku z příjezdového terminálu. Na vjezdovém lístku je vytištěna kategorie vozidla a cena za vjezd do areálu.
 7. Při vjezdu i výjezdu jsou detekovány registrační značky vozidel. Systém při zjištění vozidla s platnou vjezdovou kartou zpravidla otevře závoru automaticky a rozsvítí zelené světlo semaforu, aniž by bylo třeba zastavit a kartu přiložit.
 8. V pokladně u výjezdu vloží řidič vjezdový lístek, zaplatí poplatek za vjezd (bankovky, mince, Kč nebo €), odebere uhrazený vjezdový lístek, pokladna vrátí případný přeplatek v mincích (v Kč). V případě potřeby se na vyžádání (stiskem tlačítka na pokladně) vytiskne daňový doklad o zaplacení.
 9. U výjezdu řidič vloží uhrazený vjezdový lístek do terminálu, systém zkontroluje kategorii vozidla s uhrazenou částkou, rozsvítí zelené světlo semaforu a otevře závoru.
 10. Držitel vjezdové karty přiloží kartu ke snímači na výjezdovém terminál, systém zkontroluje kartu, registrační značku nebo kategorii vozidla a po vyhodnocení rozsvítí zelené světlo semaforu a otevře závoru. Otevřená závora slouží k průjezdu výhradně jednoho vozidla.
 11. V případě, že řidič u výjezdového terminálu nezastaví a neumožní kontrolu úhrady poplatku za vjezd vložením lístku nebo přiložením vjezdové karty, dopouští se přestupku proti DPŘ a je povinen zaplatit smluvní pokutu 1.000 Kč. Pokud zároveň dojde k nárazu části vozidla do závory, bude uložena smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč. Případná náhrada škody poškozeného zařízení není součástí smluvní pokuty.
 12. Pokud řidič vozidla při výjezdu použije vjezdový lístek, který byl vydán při vjezdu jinému vozidlu, dopouští se přestupku proti DPŘ a je povinen zaplatit smluvní pokutu 1.000 Kč..
 13. Smluvní pokuta dle bodů 3.11 a 3.12 se snižuje na polovinu v případě uhrazení do 10 dnů od výzvy k zaplacení.
 14. V případě zneužití vjezdové karty pro neoprávněný výjezd vozidla bude vjezdová karta bez náhrady zablokována.
 15. Při průjezdu oběma branami jsou uživatelé komunikací v areálu povinni respektovat pokyny pověřených pracovníků TOMA, a.s..
 16. Prostory vjezdů do areálu jsou nepřetržitě monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
4. Nakládka a vykládka
 1. Na komunikacích a chodnících v areálu je vykládka a nakládka zakázána, není-li to nezbytně nutné. V případě takové nezbytnosti je povinen ten, kdo omezení způsobuje, zajistit, aby pro vozidla s právem přednosti v jízdě byl zajištěn průjezd o šířce nejméně 3,0 m.
 2. Je zakázáno skladovat materiál, parkovat vozidla v těsné blízkosti před a za vlečkovými přejezdy a dále tak, aby bylo zakryto označení těchto přejezdů.
 3. Je nepřípustné stání vozidla a skladování materiálů ve vzdálenosti menší než 3,0 m od podélné osy krajní koleje, dle § 4 čl. 3. Zákona o drahách ( zák. 266/1994 Sb.).
5. Parkování vozidel
 1. Parkování vozidel na komunikacích, na travnatých plochách, chodnících a v kolejišti vlečky a ve vzdálenosti menší jak 3,0 m od podélné osy koleje je zakázáno.
 2. Při zastavení vozidla je řidič povinen ponechat dostatečný prostor pro vozidla s právem přednosti v jízdě.
6. Chodci a cyklisté
 1. Chodci a cyklisté jsou povinni na komunikacích v areálu dodržovat dopravní předpisy stanovené vyhláškou č. 294/2015 Sb., zákonem 361/2000 Sb. tak jako na běžných silnicích s tím, že musí vzhledem k charakteristice objektů věnovat svému pohybu zvýšenou pozornost a nesmí používat vjezdy pro motorová vozidla.
 2. Všechny osoby jsou povinny respektovat zákazy vstupu do prostorů označených bezpečnostním značením.
7. Nehody a úrazy
 1. Při dopravní nehodě je účastník nebo svědek povinen setrvat na místě do příchodu Policie ČR, vyžaduje-li to příslušné zákonné ustanovení nebo se na místo vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci anebo ohlášení nehody.
 2. Vznikne-li při nehodě úraz, musí být postiženému okamžitě poskytnuta první pomoc a zajištěno lékařské ošetření.
8. Zvláštní ustanovení
 1. TOMA, a.s. zajišťuje dodržování podmínek stanovených tímto DPŘ.
 2. Pověření pracovníci TOMA, a.s. jsou povinni informovat v případě jakýchkoliv prohřešků proti DPŘ, vedoucího odboru správy majetku nebo odborného ředitele.
 3. TOMA, a.s. může odstoupit od Smlouvy o právu vjezdu vozidel, poruší-li strana oprávněná ustanovení tohoto DPŘ.
9. Účinnost DPŘ a jeho zveřejnění
 1. DPŘ nabývá účinnosti dnem 15.4.2017.
 2. Dnem 14.4.2017 pozbývá účinnosti „Dopravně-provozní řád v areálu TOMA, a.s. ze dne 29.3.2016“.
 3. DPŘ je jako příloha součástí „Smluv o právu vjezdu vozidel“, je zveřejněn na webu www.tomaas.cz/vjezdy a
  ve vývěskách s plánem areálu u obou vjezdů do areálu.

V Otrokovicích, dne 10. 4. 2017

Ing. Radek Heger, Ph.D.

poveřený člen představenstva TOMA, a.s.