Dopravně provozní řád

Aktuální znění dopravně-provozního řádu areálu TOMA Otrokovice
1. Základní ustanovení
 1. Dopravně-provozní řád (dále jen DPŘ) slouží k zajištění bezpečného provozu dopravních prostředků a pohybu osob po komunikacích, které jsou ve vlastnictví TOMA, a.s. a jsou situovány v uzavřeném Průmyslovém areálu TOMA (dále jen areál).
 2. Ustanovení DPŘ jsou závazná pro všechny subjekty, které se pohybují v areálu.
 3. DPŘ platí pro dopravní a manipulační prostředky motorové i nemotorové a všechna zařízení sloužící k dopravě materiálu a osob.
 4. Povinnost dodržování DPŘ je uživatelům komunikací v areálu stanovena ve „smlouvách o právu vjezdu vozidel“ příslušným ustanovením těchto smluv. DPŘ je na vývěskách s plánem areálu u obou vjezdů a na webu www.tomavjezdy.cz . Povinnost řídit se jeho ustanoveními platí pro všechny uživatele komunikací v průmyslovém areálu TOMA.
2. Organizace dopravy
 1. Účastníci provozu na komunikacích v areálu, kteří používají silniční vozidla, multikáry, motocykly, traktory, motorové vozíky, jízdní kola apod. jakož i chodci jsou povinni při provozu se řídit zákonem 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou 294/2015 Sb., ČSN 26 8805 o provozu manipulačních vozíků, tímto DPŘ a dalšími příslušnými předpisy.
 2. Nejvyšší dovolená rychlost na komunikacích:
  • silničních vozidel (osobní a nákladní automobily, traktory a multikáry) – 30 km/h
  • motorových vozíků se spalovacím motorem – 15 km/h
  • motorových vozíků akumulátorových – 10 km/h
  • v uzavřených prostorách a provozech (objektové komunikace) – 4 km/h
 3. Kolejová doprava má přednost před všemi dalšími druhy doprav a chodci.
 4. Vozidla přijíždějící na křižovatku zprava mají přednost, pokud není určeno dopravními značkami jinak.
 5. Motorová vozidla mohou jezdit pouze po vozovkách se zpevněným povrchem.
 6. V areálu je zakázáno kouřit, a to i ve všech dopravních prostředcích.
 7. Pokud dojde k vytvoření překážky trvalého charakteru nebo poškození zařízení vl